Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

2 Pieces Seet Daa'ima Xiqqaa

2 Pieces Seet Daa'ima Xiqqaa

Gatii idilee Br2,017.33 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,017.33 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Intala xiqqoo keessaniif seet daa'imaa istaayil fi faashinii ta'e barbaadaa jirtuu? Seet Daa'immanii 2 Pieces keenya caalaa hin ilaalinaa! Seetiin jaallatamaan kun maxxansaa daraaraa jaalalaa kan qabu yoo ta'u, akkaataa gabaabaa ykn siree baay'ee fayyadamuu danda'uun waggaa guutuu uffatamuu danda'uun dhufa. Cuunfaa, diriirsuu fi ispandeksii makaa irraa kan hojjetame, seet kun mijataa fi yeroo dheeraaf kan turudha. Akkasumas dizaayinii uffachuuf salphaa ta'een, shamarran xixiqqoo sochii qaban kanneen fiiguu fi taphachuu barbaadaniif mijataa dha. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, har'a 2 Pieces Toddler Set keessan ajajaa!

Ispeesifikeeshinii:
Akkaataa: Faashinii
Gosa Paattara: Daraaraa
Gosa Uffata Alaa: Gabaabaa
Meeshaa: Cuunfaa,Diriirsuu & Ispaandeksii,Akriiliik
Gosa Wantichaa: Tuuta
Saala: Shamarran
Fit: Safara dhugaa wajjin wal sima, fudhadhu
Umurii: 25-36m,4-6y

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.