Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

LED Sirreeffamuu danda'u Glowing Pet Collar

LED Sirreeffamuu danda'u Glowing Pet Collar

Gatii idilee Br981.77 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br981.77 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Yeroo galgala deemtan bineensa manaa keessan nageenya isaa eeguuf karaa bashannansiisaa fi adda ta'e barbaadaa jirtuu? Koolaara Beeyladaa Manaa kan Ifu LED Sirreeffamuu danda'u keenya ilaalaa! Koolaarri kun istaayil qofa osoo hin taane, ibsaa LED ifaa kan bineensi manaa keessan halkan akka mul'atu taasisu qaba. Ifni isaas kan sirreeffamuu danda'u waan ta'eef, haala fedhii keessaniif ta'u filachuu dandeessu. Dabalataan, koolaar meeshaalee yeroo dheeraaf turanii fi waan bineensi manaa keessan keessa seenu kamiyyuu dura dhaabbatu irraa hojjetame. Saree yookiin saree yoo qabaattan, koolaarri kun warra bineensota manaa hundaaf qabaachuun dirqama!

Ispeesifikeeshinii:
Dhiyeessii humnaa: USB Rechargeable ykn Battery Powered

Gosa: Saroota

Gosa: Koolaaroota

Yeroo: Waqtii hunda

Paattara: Jajjaboo

Meeshaa: Naayiloonii

Amala 2ffaa: Koolaarri ifaa

Amala 1: Mudhii saree LED

Feature: LIGHTS,Saffisaan Gadi Lakkifamuu

Gosa Koolaa: Koolaaroota Bu’uuraa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.