Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Set Surree Birraa

Set Surree Birraa

Gatii idilee Br4,520.04 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,520.04 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Yeroo hunda istaayil fi mijataa ta'ee turuuf karaa gaarii ta'e Autumn Trouser Set isiniif dhiheessina. Seet sadii kun kan of keessaa qabu sweatshirt, surree, fi hoodie ispoortii kan of keessaa qabu yoo ta'u, hundi isaanii dizaayinii colorblock jabaa ta'een. Sweatshirt huccuu lallaafaa fi mijataa irraa kan hojjetame yoo ta'u, surree salphaa fi hafuura baafachuu kan danda'u waan ta'eef sochii kamiifuu mijataa ta'a. Hoodiin kun cufamuu funyoo harkisaa fi kiisha kangaroo kan qabu yoo ta'u, seet guutuun isaa ho'a irratti hundaa'uun salphaatti irra darbachuu ykn cufamuu danda'a. Gara jiim deemtanis ta'e ergama fiiguu qofaaf yoo ta'e, Autumn Trouser Set'n kaabinee uffata keessaniif qabaachuu qabdudha.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.