Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 2

Getaddis

Axum Obelisk Mug adii calaqqisu

Axum Obelisk Mug adii calaqqisu

Gatii idilee Br500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Buna ganama keessan, shaayii galgalaa, ykn waan gidduu jiru yoo dhugdan—mug Axum Obelisk kun siif ta'a! Maxxansa ifa ta'ee fi maaykirooweeyii fi mi'a nyaataa dhiquu dandamatu qaba, jabaa fi calaqqisaadha.

• Seeraamikii
• Safartuu maagii 11 oz: olka’iinsa 3.79′′ (9.6 cm), daayameetira 3.25′′ (8.3 cm).
• Safartuu maagii 15 oz: olka’iinsa 4.69′′ (11.9 cm), daayameetira 3.35′′ (8.5 cm).
• Mi’a nyaataa dhiqachuu fi maaykirooweeyii irraa kan eegamu
• Oomisha duwwaa Chaayinaa irraa madda

Omishni kun keessumaa akkuma ajaja kenniteen isiniif kan hojjetame yoo ta'u, kanaafidha xiqqoo yeroo nutti fudhatu isiniif geessuuf. Oomisha baay'inaan osoo hin taane fedhii irratti hojjechuun garmalee oomisha hir'isuuf gargaara, kanaaf murtoo bittaa itti yaadanii waan gootaniif galatoomaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.