Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Uffata Gabaabaa Belted Belle

Uffata Gabaabaa Belted Belle

Gatii idilee Br2,313.52 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,313.52 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Sagantaa itti aanutti waan addaa uffattu barbaadduu? Uffata Gabaabaa Belted keenya ilaalaa! Uffanni bareedaan kun yeroo kamiifuu, affeerraa yeroo hunda qophaa'u irraa kaasee hanga taatee idileetti mijataa dha. Mudhiin girdoo qabu siiluweettii namatti tolu siif kenna, siree gabaabaan ammoo miila kee agarsiisuuf mijataa dha. Maxxansi daraaraa bareedaan ija namaa hawwatuu fi adda kan ta'e yoo ta'u, V-neck gadi fagoon osoo hin mul'atin gogaa gahaa qofa agarsiisa. Uffata haaraa kaabinee uffata keessanitti dabaluuf barbaaddanis ta'e uffata gosa tokkoo kan yeroo addaadhaaf ta'u barbaaddanis, Belted Short Dress Belle keenya akka nama dinqisiisu hin shakkisiisu.

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Dirree
Meeshaa: Cuunfaa fi Poolister
Bal'inaan: Belted
Akkaataa Harkaa: Harka Gabaabaa
Kan dhufa: Uffata

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.