Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Meeshaa Taphaa Funyoo Ilkaan Ciniinnaa Danda'u Saawwan Xixiqqaa fi Giddugaleessaaf

Meeshaa Taphaa Funyoo Ilkaan Ciniinnaa Danda'u Saawwan Xixiqqaa fi Giddugaleessaaf

Gatii idilee Br924.77 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br924.77 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Meeshaa taphaa wal-qunnamtii fi bashannansiisaa saree keessaniif xiqqaa hanga giddu galeessaa barbaadaa jirtuu? Meeshaa Taphaa Funyoo Ciniinnaa Danda'u kana caalaa hin ilaalinaa! Meeshaan taphaa funyoo kun funyoo suufii cimaa fi laastika teermoopilaastikii irraa kan hojjetame yoo ta'u, saawwan daakuun jaallataniif mijataa ta'a. Dizaayiniin hiddaa kun ijoollee saree ilkaan baafataniifis gaarii dha. Kutaan inni hunda caalu immoo? Halluuwwan socho'an afur qaba: halluu diimaa, burtukaana, diimaa fi roozii. Kanaafuu maal eegaa jirtu? Har'a pup keessaniif Toy Funyoo Ciniinnaa Danda'u kana argadhaa!
Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.