Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 10

Getaddis

Bunny Plush Kophee Qilleensaa

Bunny Plush Kophee Qilleensaa

Gatii idilee Br2,260.02 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,260.02 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Meeshaa qorraa keessan isa mudaa hin qabne isin beeksisna - Bunny Plush Winter Cap! Omishni Sanrio haaraa fi gammachiisaa Cinnamoroll irraa dhufe kun ji'oota qorraa keessatti akkaataa ho'aa akka turtan mirkaneessa, huccuu isaa isa mijataa, dizaayinoota amala kaartuunii jaallatamoo ta'an kan My Melody, Duffy, Shelliemay, fi Stellalou, fi gurra kanniisa miidhagaa ta'een. Guyyaa qorri itti baay'atutti fayyadamuuf guyyaa tokkoof qarqara galaanaa irratti iskii gochuu ykn waaree booda paarkii keessatti taphachuuf mijataa dha. Haala adda ta'een mijataa ta'uu isaatiin, yeroo qorra keessa baate waa'ee uwwisa mataa yaadda'uu hin qabdu - kopheen kun haala kamiinuu adda akka ta'u si gochuun isaa hin oolu! Yeroo qorraa kana namatti tola fakkaachuu qofa osoo hin taane, akka qamalee rug keessa jiruutti ni snug taata. Hanga qorri naannoo dhufutti hin eeginaa – yeroo ammaa kana Bunny Plush Winter Cap adda ta’e mataa keessanii qabadhaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.