Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Meeshaa Taphaa Kaaktus Plush

Meeshaa Taphaa Kaaktus Plush

Gatii idilee Br1,062.43 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,062.43 ETB
Gurgurtaa Gurgurame

Kaaktus Plush Toy Elektirikii Faarfannaa Sirboota 120 Shubbisuu Fi Qaxxaamuraa Kaaktus Luminous Recording Dubbachuu Barachuu Twisting Plush Toy1.Meeshaan kaaktus meeshaa guutuu suufii pp fayyadama, kunis lallaafaa fi mijataa, nageenya kan qabuu fi fayyaa kan qabu dha.2. Barnoota jalqabaa: Barnoota jalqabaatiif gaarii dha. Meeshaaleen taphaa sirba waliin ni utaalu, kunis xiyyeeffannoo daa’immanii hawwachuu danda’a.3. Meeshaalee taphaa bashannansiisoo: Meeshaaleen taphaa kun sirboota Ingiliffaa 120 kan of keessaa qaban yoo ta’u, sa’aatii muraasaaf dubbachuu fi shubbisuu barachuu dandeessu, kunis daa’imman umurii isaanii guutuu yeroo gammachuu fida.4. Kennaa hundarra gaarii: Muuziqaan gammachiisaa fi shubbiisni haala nama gammachiisu uumuu fi affeerraa qopheessuuf baay’ee mijataadha.5. Suphaa guyyaa guyyaa: Bishaan keessatti hin dhiqatinaa, ho'a olka'aa irraa fagaadhaa, dhiibbaa guddaa irraas of eeggadhaa.Ibsa: Meeshaan taphaa kaaktus kun ifuu, shubbisuu, waraabuu fi dubbachuu barachuu danda'a, kunis meeshaa taphaa mudaa hin qabnee fi hawwataadha.Specifications:Size: 32cmFilling material : pp cottonSirboota: 120 Sirboota Afaan IngiliziiDhiyeessii humnaa: 3 * Baatirii AA (hin dabalamne)Paakeejiin Dabalame:1 * Meeshaa Taphaa Kaaktus (baatirii malee)

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.