Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Camis Chic Vest Gubbaa

Camis Chic Vest Gubbaa

Gatii idilee Br2,505.82 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,505.82 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Guyyaa keessan miira chic fi stylish ta'een jalqabaa Camis Chic Vest Top keenya keessatti. Taankii kilaasikaa kun sarara mormaa olka'aa kan lafee dugdaa keessan kan namatti tolu yoo ta'u, dizaayiniin harka hin qabne ammoo guyyaa guutuu qabbanaa'aa fi mijataa isin taasisa. Uffanni ribbed knit kan diriiree fi bakka sirrii hundatti qaxxaamuraa keessan kan hammatu yoo ta'u, akkaataan vintage-inspired ta'e ammoo uffata kamiyyuu irratti tuqaa bareedina dabalata. Jiinii fi bleezer waliin kan uffattan yoo ta'e, halkan ba'uuf ammoo siree qalamaa fi kofoo waliin walfaana uffattanis, gubbaan kun kan isin jaallattan keessaa tokko ta'uun isaa hin oolu. Kanaafuu itti fufii xiqqoo qananiin of wal’aansi – siif mala!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.