Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

CargoTM Paantii Fe'umsaa Mudhii Ol'aanaa

CargoTM Paantii Fe'umsaa Mudhii Ol'aanaa

Gatii idilee Br3,712.89 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,712.89 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Paantii Kaargoo Mudhii Olka’aa CargoTM beeksisuu: walnyaatinsa mijataa, akkaataa, fi qabatamaa ta’e. Ergama magaalaa keessa fiiguu yookiin karaa haaraa faashinii ta'e qofa kan bifa guyyaa guyyaa keessan fooyyessuuf barbaaddan, surree kun furmaata mudaa hin qabne akka isiniif kennu hin shakkisiisu. Walnyaatinsa huccuu gammachiisaa ta'een kan hojjetamee fi kiisha baay'ee fi furmaata kuusaa mijataa kan qabu yoo ta'u, amma guyyaa keessan guutuu mijataa ta'uudhaan meeshaalee keessan hunda salphaatti qindeessuun ni danda'ama. Bal'inni mudhii olka'aan surree kanaaf ilaalcha kabajamaa kan sirriitti trend ta'e kenna, kanaaf tuuta kamiyyuu keessaa adda ta'uun kee hin oolu. CargoTM High Waist Cargo Pants jedhamu kanaan, akkaataan keessan sadarkaa haaraatti ni fudhatama.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.