Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Paantii Hodhamaa Sarara Foon Casual

Paantii Hodhamaa Sarara Foon Casual

Gatii idilee Br3,303.81 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,303.81 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Paantii keenya haaraa Casual Fleece Stripe Knited Pants isiniif dhiyeessina! Paantiin baay'ee fayyadamuu danda'u kun yeroo kamiifuu kan mijatu yoo ta'u, yeroo kamiifuu akka tolutti ol ykn gadi uffachuu ni danda'ama. Meeshaa foon hoolaa lallaafaa fi qulqullina olaanaa qabu irraa kan hojjetaman yoo ta’u, guyyaa guutuu ho’aa fi mijataa akka ta’an mirkanaa’aadha. Dizaayiniin addaa paanaalii kan sarara 'stripe patchwork detailing' qabu paantii kana kaabinee uffata keessaniif dabalata istaayil fi ija namaa hawwatu taasisa. Gara waajjiraatti yoo deemtanis ta'e halkan tokko magaalattii keessa baatee, paantiin kun dubartii faashinii beektu kamiifuu qabaachuu qabdu. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, har'a Paantii Casual Fleece Stripe Knitted Pants keessan ajajaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.