Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Kilabii Paartii Walsimsiisu Set

Uffata Kilabii Paartii Walsimsiisu Set

Gatii idilee Br1,937.16 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,937.16 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Clubwear Party Matching Set, kan tapha kamiif iyyuu dabalata tapha jijjiiru isiniif dhiheessina. Seet qulqullina olaanaa qabu kun meeshaa salphaa glitter sequins irraa kan hojjetame yoo ta'u, bra crop top backless backless stylish, mini skirt, thong, gloves, fi meeshaalee biroo qaba. Affeerraa ykn ayyaana irratti seensa gochuuf kan mijatu, halkan guutuu mataa garagalchuu kee mirkaneessita seet walsimsiisaa bareedaa kana keessatti. Dizaayinii ija namaa hawwatu kan akkaataa addaa kee kan dabalu yoo ta'u, bakka deemtu hundatti ibsa ni kennita. Halkan guutuu shubbisaas ta'e aduu keessatti miira ajaa'ibaa sitti dhaga'amu, waan guyyaan kee itti darbatu hunda danda'a. Akkasumas yeroo magaalaa keessaa baatan sochii sirrii ta'e mirkaneessuuf huccuu farra qinxirii fi meeshaa hafuura baafachuu danda'uun mijataa keessan kunuunsinee jirra. Akka ati absolute best kee fakkaattu beekee dhaabota ho'aa ta'an rukutuuf qophaa'i!

Paakeejiin kan of keessaa qabu:
4Pcs Gubbaa, Thong, .
Siirkii fi Guwantii

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.