Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Kiisha Quncee talbaa Suutaa Dheeraa

Kiisha Quncee talbaa Suutaa Dheeraa

Gatii idilee Br2,582.88 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,582.88 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Akkaataa ogummaa wardrobe keessanii bara kana Cotton Linen Pockets Long Trousers jedhamu fayyadamuun fooyyessaa. Suutaawwan kun suufii fi quncee talbaa uumamaa fi hafuura baafachuu danda'u walitti makuun kan hojjetaman yoo ta'u, suuta yeroo ho'aa uffachuuf mijataa dha. Loose fit qaama keessan waliin dadhabbii malee socho'u kan qabu, kiishawwan faashinii irratti osoo hin araaramamin fedhii guyyaa guyyaa keessaniif bakka qabatamaa ta'e ni kennu. Halluu jabaa kan bilaazu, bodysuit, sweaters fi kkf wajjin walfakkeessuuf mijataa ta'e qabu. Waajjira keessatti ykn yeroo walakkaa idilee kamiyyuu uffatamuuf kan mijatu, surreewwan kun miira ulfina kan kakaasan yoo ta'u, akkasumas mijataa ta'anii turu. Bara kana Repertoorii faashinii keessan fooyyessaa Cotton Linen Pockets Long Trousers kuusaa keenya isa haaraa irraa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.