Getaddis

T-shirt suufii

T-shirt suufii

Gatii idilee Br1,775.73 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,775.73 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

T-shirt keenya Cuunfaa wardrobe kamiyyuu irratti dabalata gaarii dha. Halluu adda addaatiin kan argamu yoo ta'u, tokkoon tokkoon tiishartii suufii %100 irraa kan hojjetame yoo ta'u, ulfaatina salphaa fi hafuura baafachuuf kan qophaa'edha. Dizaayiniin laaftuu garuu mijataa ta'e mijataa fi jijjiirama kan mirkaneessu yoo ta'u, ammas istaayil fi ogeessa fakkaata. Ilaalchi kilaasikaa waajjiraaf ykn sa'aatii boodaaf mijataa waan ta'eef, daangaa hin qabne baay'ee kan hojjetu isa taasisa. Uffanni qulqullina olaanaa qabu kun umurii isaa guutuu lallaafaa fi lallaafaa ta'ee akka turuuf kan qophaa'e yoo ta'u, yeroo dheeraa turuu akkasumas gogaa keessan irratti miira qananiin akka sitti dhaga'amu taasisa. Qulqullina gita hin qabnee fi akkaataa yeroo hin qabneef, T-shirt keenya Cuunfaa kaabinee uffata kamiifuu filannoo gaarii dha.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.