Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Seet Muramee fi Paantii Maayaa

Seet Muramee fi Paantii Maayaa

Gatii idilee Br4,197.18 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,197.18 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Seet baay'ee fayyadamuu danda'uu fi istaayil ta'ee fi waajjira irraa gara sa'aatii boodaatti isin geessuu danda'u barbaadduu? Cropped Set fi Maya Pants keenya caalaa hin ilaalinaa. Seetiin kutaa lamaa kun yeroo kamiifuu mijataa dha, hojiif uffata uffatte ykn hiriyoota waliin dhugaatii dhuguuf yoo deemtan. Gubbaan isaa kan murame siiluweettii boatneck flattering kan qabu yoo ta'u, paantiin mudhii olka'aa qabu ammoo akka gaariitti kan qophaa'edha. Meeshaalee itti fufiinsa qaban irraa kan hojjetame, seet kun kaabinee uffata keessan keessatti waan ijoo ta'uun isaa hin oolu. Dabalataan, akkaataa dhuunfaa keessaniif akka tolutti halluu adda addaatiin ni argama. Kanaafuu maaliif eeganna? Har'a Cropped Set fi Maya Pants keenyaan ilaalcha keessan isa mudaa hin qabne argadhaa!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Cufiinsa Paantii: Ziippii fi buttooni fuulduraa
Qabiyyee Meeshaa: Poolister


Paakeejiin kan of keessaa qabu:
1 Set Dubartootaaf (Paantii fi Qamisa) .

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.