Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 16

Getaddis

Kuubaa Chain Necklace Dhiiraa fi Dubartootaaf

Kuubaa Chain Necklace Dhiiraa fi Dubartootaaf

Gatii idilee Br948.19 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br948.19 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Faaya haaraa Kuubaa Chain Necklace Dhiiraa fi Dubartootaaf, faaya ogummaadhaan hojjetamee fi meeshaalee olaanaa fi ija bal'inaan ilaaluun hojjetame isiniif dhiyeessina. Mudhiin halluu foomii galaanaa qabu kun sibiilaa jabaa hin goggogne irraa kan uumame yoo ta’u, xuraa’ummaa irraa eeguuf laayiyeroota furdaa pilaatiingiin kan fooyya’ee fi daawwitii ol’aanaadhaan kan xumurame dha. Tokkoon tokkoon hidhaa diyaamandii murame kofa tokkoon fuula kan qabu yoo ta'u, kunis ibsaa bareedaa bakka deemtan hundatti mataa garagalchu uumuuf. Akkasumas, cufamuun lobster-claw salphaatti akka qabamu taasisa. Dabalataan, ulfaatina gaarii qaba garuu ammas salphaa ta'ee guyyaa guutuu yeroo uffatamu mijataa ta'a. Waan lowkey ykn waan addaa pop of bling outfit keessan irratti dabaluu barbaaddanis, chain kun hunda hojjeta. Dheerinni adda addaa kan qabu, har'a akkaataa keessan argadhaatii waggoota dhufaniif qananiin kutaa yeroo hin qabne kanaa gammadaa.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.