Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Buraashiin Beeyladaa Rifeensa balleessuu

Buraashiin Beeyladaa Rifeensa balleessuu

Gatii idilee Br1,259.30 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,259.30 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Bineensi manaa keessan qara akka fakkaatuu fi miira mijataa akka qabaatu gochuuf barbaadduu? Dehairing Pet Brush meeshaa gaarii siif ta'a! Buraashiin rifeensa balleessu sadarkaa ogummaa qabu kun gama lama kan qabu yoo ta'u, rifeensa sibiilaa hin goggogne irraa kan hojjetame yoo ta'u, saawwanii fi saree irratti fayyadamuu ni danda'a. Dizaayiniin addaa rifeensa mataa salphaatti qanxii fi walxaxaa balleessuuf kan dandeessisu yoo ta'u, gogaa bineensa manaa keessanii irrattis lallaafaa ta'a. Dehairing Pet Brush karaa gaarii bineensi manaa keessan akka gaariitti akka mul'atu fi miira gaarii akka qabaatu gochuuf!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.