Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 11

Getaddis

Surree Quncee talbaa Désir - Moodeela Pantalona Kiishaa fi Elastane Coz

Surree Quncee talbaa Désir - Moodeela Pantalona Kiishaa fi Elastane Coz

Gatii idilee Br2,582.88 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,582.88 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Désir Linen Trousers keenya, carraan isaa maal iyyuu yoo ta'e, nyaata kaabinee uffataa isa mudaa hin qabne ta'a. Uffata salphaa, qabbanaa'aa kan tuqa dabalataa kan daddabbii kennuudhaan kan hojjetame, moodeelli pantalona keenya kiishaa fi filannoo coz coz qabu waan guyyaan keessan suuqii keessa jiru hunda keessatti mijataa ta'ee akka turtan isin dandeessisa. Guyyaa dheeraa waajjira keessa haa ta'u ykn galgala addaa magaalaa keessaa ba'uu yoo ta'e, kiisha kanaa fi elastane coz trousers uffachuun stylish fakkaachuu fi miira stylish ta'uu keessan hin oolu. Salphaatti kofoo, saandaloota diriiraa ykn illee ispoortii waliin walitti makuun akkaataa mallattoo keessanii argachuu fi guyyaa guyyaan ofitti amanamummaadhaan deemuu. Meeshaalee qulqullina qaban kanneen tuqamuun lallaafaa ta'anii fi yeroo dheeraaf akka turaniif kan hojjetaman, surree kun kaabinee uffata ammayyaa kamiifuu filannoo olaanaa ta'uu qaba. Hojii irratti kan foolii fi ogeessa fakkaadhu ykn yeroowwan sirnaa taʼaniif isaan uffadhu—Desir akka sitti tolutti lakkaaʼuu dandeessa!

Ispeesifikeeshinii:
Akkaataa Casual
Faaya: Kiisha
Meeshaa: Cuunfaa + Poolistar
Cufiinsa Mudhii: Elastikii

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.