Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Hidhaa Zipper Rib Casual Set

Hidhaa Zipper Rib Casual Set

Gatii idilee Br2,636.69 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,636.69 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Guyyaa gannaa ho'aa ta'etti uffachuu dandeessu kan kutaa lama qabu caalaa maaltu jira? Drawstring Zipper Rib Casual Set guyyoota yeroo tokkotti mimmiidhagoo fakkaachuu fi mijataa ta'uu barbaaddaniif mijataa dha. Gubbaan midhaanii huccuu salphaa, ribbed kan hafuura baafachuu fi namatti tolu irraa kan hojjetame yoo ta'u, gabaabaan funyoo harkisaa laaftuu fi mijataa dha. Kutaan seet kanaa inni gaariin miira keessan irratti hundaa'uun ol ykn gadi uffachuu danda'uu isaati. Ilaalcha yeroo hunda ilaaluuf ispoortii tokko tokko waliin uffadhu, ykn saandaloota qaphxii tokko tokkoo fi mudhii ibsaatiin uffadhu. Akkamitti iyyuu yoo style gootan, seet xiqqoo bareedduu kana keessatti akka gaariitti akka mul'attan fi miira keessan akka gaariitti akka isinitti dhaga'amu hin shakkisiisu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.