Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Kootiin Dafqa Garaa Gadi Kufe

Kootiin Dafqa Garaa Gadi Kufe

Gatii idilee Br5,919.10 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br5,919.10 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Duster coat kun guyyoota qorraa yeroo stylish fi mijataa ta'uu barbaaddan sanaaf mijataa dha. Gama button down plaid kan ta'e tuqa gitaa kan kennu yoo ta'u, garbichi gadi bu'ee fi ciccitoonni cinaachaa tuqa qarqara itti dabalu. Kootiin kunis haala nama ajaa’ibuun baay’ee kan hojjetamudha – uffata irratti ykn jiinii fi iswiiterii wajjin uffachuu dandeessu. Karaa kamiinuu yoo ta'e, ho'aa turuu fi nama guddaa fakkaachuu kee hin oolu.

Bal'ina isaa :
Ramaddii guddinaa: Yeroo hunda
Akkaataa suuraa: Istuudiyoo
Gosa paateeniin: Plaid
Akkaataa: Casual, chic
Amaloota: Kiisha, buttooni
Sarara mormaa: Morma koola qabu
Dheerinni harkaa: Harka dheeraa
Gosa harkaa: Garba kufe
Meeshaa: 100% suufii
Diriirsuu: Diriirsuu hin qabu
Sheer: Lakki
Qaama: Sarara hin qabu
Qajeelfama kunuunsaa: Maashiniin qorraan dhiqachuu. Tumble dry gadi aanaa.
Galfame

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.