Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Elastikii Lama Kutaa Gubbaa Leggings Set

Elastikii Lama Kutaa Gubbaa Leggings Set

Gatii idilee Br2,766.84 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,766.84 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Waan sexy fi stylish magaalattii irratti uffachuuf barbaadduu? Seet keenya Elastic Two Piece Top Leggings Set ilaalaa! Uffanni faashinii kun halkan ba'anii kilabii ykn hiriyoota waliin shubbisuuf mijataa dha. Gubbaan midhaanii midriff kee kan agarsiisu yoo ta'u, leggings form-fitting curves kee bakka sirrii hundatti hammata. Gubbaan harka dheeraan ilaalcha madaaluuf gargaara, yeroo ho'i gadi bu'u akka ho'u si gargaara. Pooliisteer irraa kan hojjetame yoo ta'u, seetiin mijataa kun kaabinee uffata keessan keessatti jaalatamummaa ta'uun isaa hin oolu. Kanaafuu hin darbinaa, har'a Elastic Two Piece Top Leggings Set keessan ajajaa!

Ispeesifikeeshinii:
Akkaataa: Akkaataa Daandii
Faaya: Faanjii Mukaa Nyaatamuu Danda'u, Maxxansa
Akkaataa Daandii: Sexy & Club
Elastiiksii: Xiqqoo Diriirfamuu
Mudhii: Mudhii Olka’aa
Gosa Cufiinsa Paantii: Mudhii Elastikii
Akkaataa Paantii: Paantii Qalama
Gosa Cufiinsaa: Pullover
Koolaa: O-Neck
Akkaataa Fuulduraa: Diriiraa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.