Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Ho'isaa Elektirikii fi Shawl Blanket Ho'aa

Ho'isaa Elektirikii fi Shawl Blanket Ho'aa

Gatii idilee Br5,058.14 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br5,058.14 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Ho’isaa Elektirikii fi Shawl Blanket Ho’aa – yeroo qorraa ho’isuuf furmaata qabatamaa fi dinagdee ta’e beeksisuu. Fuulli elektirikii adda ta'ee dizaayiniin isaa hojjetame kun ijaarsa foon koraal gama lamaa kan lallaafaa ta'ee fi guyyaa fi halkan qorraa irratti wal-qunnamsiisuuf mijataa ta'e qaba. Elektirikii Ho'isuu fi Ho'aa Shawl Blanket USBn kan hojjetu yoo ta'u, bakka kamittiyyuu fayyadamuuf salphaa ta'a. Fuulaa gama lamaaniinuu paadiiwwan ho’aa 8 kan sadarkaa to’annoo ho’aa 3 keessatti sirreeffamuu danda’an qaba. Teeknooloojii saffisaan hoo'isuu isaatiin, lammata qorri sitti hin dhaga'amu! TV fuulduratti boqottaniis ta'e halkan ala dabarsitan, firaasha shawl mijataa ta'e kun mijataa ta'ee isin ho'isa. Qilleensi akka saffisiisu hin godhinaa – Har’a Elektirikii Ho’isaa fi Firaasha Shawl Ho’aatiin qananiin of maraa.

Ispeesifikeeshinii:
Maqaa: Ho'isaa Elektirikii fi Firaasha Shawl Ho'aa
Meeshaa:Foon Koraal gama lama qabu
Halluu: Halluu diimaa
Guddina:150 * 85 * 1.5cm
Dhiyeessii Humnaa: Fayyadama USB plug-in
Voltaajii: 5V
Paadiin Ho'isaa: 8 pieces
Humna Sadarkaa: 1.8A
Haala Dhiyeessii Humnaa: USB
Amaloota: Uffata Lallaafaa
Giiriiwwan Firaasha Elektirikii: Giiriiwwan to’annoo ho’aa 3
Daangaa Ho’aa: sadarkaa 3: ibsaa diimaa sadarkaa olaanaa 65°C, ifa adii sadarkaa giddu galeessaa 55°°, ifa halluu diimaa ho’a gadi aanaa (45°

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.