Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Kootiin Checkered Bareedaa

Kootiin Checkered Bareedaa

Gatii idilee Br3,427.39 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,427.39 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Kootiin Elegant Checkered jedhamu kun filannoo beekamaa ta'eedha, uffata Fall/Winter keessaniif. Uffanni alaa ajaa'ibsiisaa kun akkaataa ogummaa fi faashinii ammayyaa walitti makuun, kaazinaa istaayil kamiyyuu irratti dabalata gaarii ta'a. Uffata flannel plaid premium irraa kan hojjetame yoo ta'u, kootiin kun mijataa fi ho'aa ta'ee osoo jiruu ammallee bifa ulfaataa ta'e qaba. Dizaayiniin isaa harma tokkoo ilaalcha kamiyyuu irratti dandeettii xixiqqoo kan dabalu yoo ta'u, cuffs isaa ol garagalchuun ilaalcha casual uumuun ni danda'ama. Suutaas ta'e jiinii wajjin yoo walqabate, kootiin cheekiin hojjetame kun guyyoota qorraatti uwwisa dabalataa qabatamaa ta'e siif kenna, ammas ibsa faashinii akka kennitu siif hayyama. Uffata guyyaa guyyaa ykn yeroo addaatiif kan mijatu, kootiin chic kun ensemble kamiifuu yeroo hin qabne ni dabala.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.