Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 9

Getaddis

Uffata Maxi Sexy Strapless Bareedaa

Uffata Maxi Sexy Strapless Bareedaa

Gatii idilee Br2,152.40 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,152.40 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata Maxi Sexy Elegant Strapless jedhamuun beekamu isiniif dhiyeessina. Uffanni kun yeroo addaa ykn taatee addaa kamiyyuu irratti ibsa kennuudhaaf mijataa dha. Dizaayiniin bodycon harka hin qabne ajaa'ibsiisaa ijaarsa huccuu halluu jabaa qabu uffata kana keessatti dadhabbii malee bareedduu fi sexy akka fakkaattu mirkaneessa. Slim fit dhiibbaa guddaa argachuuf qaama irratti slim mura, mataa garagalchuus mirkanaa'aadha! Lafeen keessaa ijaarame fakkii kee boca dabalataa fi qaxxaamuraa akka argatu kan gargaaru yoo ta'u, sararri mormaa strapless ammoo garba miidhagaa fi hamma cleavage baay'ee osoo gubbaa hin taane agarsiisa. Dabalataanis, dheerinni maxi miila waaqummaa kee cimsee yeroo kamiyyuu caalaa dheeraa akka fakkaattu si taasisa. Lakkoofsa ulfina qabeessa ta'ee fi taatee addaa kamiifuu ol ykn gadi style gochuu dandeessan kana keessatti nama ajaa'ibsiisaa fakkaadhaa - paampii qullaa fi faaya ibsaa wajjin wal-qabsiisuudhaan kalaasikii fakkaadhaa, ykn kophee ibsaa fi gurraacha hoop tokko tokko uffachuun of ho'aa sizzling godhaa! Kutaa bareedaa kana irratti invastimantii gochuu keessaniif hin gaabbitan!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.