Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 5

Getaddis

Guyyaa Guyyaa To'annoo Garaa Thong

Guyyaa Guyyaa To'annoo Garaa Thong

Gatii idilee Br1,022.39 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,022.39 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Glamshy's Guyyaa Guyyaa Tummy Control Thong jedhamu isiniif dhiheessina. Guyyaa guyyaan jajjabinaafi ofitti amanamummaa guutuu argadhu thong warraaqsaa kanaan. Dandeettii mudhii fi garaa kee bocuu isaatiin, uffannaan maal iyyuu yoo ta'e gaarii fakkaachuu kee hin oolu! Kutaan kun meeshaa diriiraa fi lallaafaa ajaa'ibaa ta'een kan hojjetame yoo ta'u kunis guyyaa guutuu ilaalcha wal hin tuqne siif kenna. Dabalataan, muuxannoo dhugaa adda ta'e kan biraa hin qabneef 360° body sculpting qaba. Waa'ee sararoota maafinii gubbaa fi paantii sodaachisoo sana dagadhaa - Every-Day Tummy Control Thong Glamshy irraa waan hunda akka gaariitti akka mul'atu taasisa, akkasumas uffata keessan baay'ee yeroo kamiyyuu caalaa salphaa taasisa. Hin darbiin - har'a kaazinaa keessan Glamshy's Every-Day Tummy Control Thong jedhamu fayyadamuun fooyyessa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.