Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Maatii Walsimsiisu Pijamaa Ayyaana Qillee Set

Maatii Walsimsiisu Pijamaa Ayyaana Qillee Set

Gatii idilee Br3,855.68 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,855.68 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Seet Uffata Pijamaa Ayyaana Qillee Maatii Walsimsiisu Beeksifna! Seet ayyaanaa fi mijataa kun maatiin hundi yeroo ayyaanaa akka itti gammadan mijataa dha. Uffata lallaafaa fi mijataa irraa kan hojjetaman yoo ta'u, uffata hirribaa kun halkan guutuu nama hunda ho'aa fi akka namatti tolu taasisa. Taappeelladoonni diimaa fi adiin kun dizaayinoota ayyaanaa mimmiidhagoo ta'aniin kan faayaman yoo ta'u, tokkoon tokkoon seet paantii walsimsiisu qaba. Yaadannoo ayyaanaa hin dagatamne tokko tokko Family Matching Christmas Pijamas Set keessatti hojjechuuf qophaa'aa!

Ispeesifikeeshinii:
Akkaataa: Akka tasaa
Dheerinni Harkaa(cm): Gabaabaa
Yeroo: Ganna
Gosa Paattara: Maxxansa
Ka’umsi: Chaayinaa guddittii
Meeshaa: Poolyester
Gosa Wantichaa: Tuuta
Saala: Saala walfakkaataa
Fit: Saayizii wajjin walsimu, guddina kee isa idilee fudhadhu
Maqaa Kutaa: Haadha/Abbaa/Mucaa
T-shirts Christmas Maatii: haadha intala walsimsiisuu
Qamisa Maatii Ayyaana Qillee: uffata maatii walsimsiisu
CN: Zhejiang kan jedhu
Maqaa Maqaa: Doolcha Gourd
Umurii: Da’umsa,0-6m,7-12m,13-24m,25-36m,4-6y,7-12y,12+y

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.