Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 10

Getaddis

Istookii Qurxummii

Istookii Qurxummii

Gatii idilee Br968.58 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br968.58 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata keessanitti qarqara xiqqoo dabaluu barbaadduu? Stookiin qurxummii kun ilaalcha kee ilaalcha tuqa kennuudhaaf mijataa dha. Dizaayiniin pentacle gurraachaafi adiin kan hojjetame yoo ta'u, namoota hedduu keessaa adda ta'uun isaanii hin oolu. Garuu kana qofa miti - stookiin kunniin uffachuufis super mijataa dha, galata meeshaa diriirsuu isaaniiti. Kanaafuu halkan ba'uuf uffata yoo uffatte ykn akkaataa guyyaa guyyaa kee irratti waan xiqqoo dabalataa dabaluu qofa barbaadde, stookiingiin qurxummii kun qabaachuu qabda.

Ispeesifikeeshinii:
Guddina: Guddina Tokko
Olka'iinsaaf kan mijatu: 150-175cm
Ulfaatinaaf kan mijatu: 40KG-80KG


Paakeejii Dabalame:
1 Istookii Qurxummii

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.