Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 13

Getaddis

Fitness Fiigicha Yoogaa Paantii

Fitness Fiigicha Yoogaa Paantii

Gatii idilee Br1,990.97 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,990.97 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Giiftii, muuxannoo sochii qaamaa keessan Paantii Yoogaa Fitness Running haaraa keenyaan guddifadhaa! Ispaandeksii fi naayiloonii sadarkaa olaanaa irraa kan ijaarame, Suutaan Elastikii Annisaa kun deeggarsa olaanaa akka kennuu fi raawwii sirrii fi salphaa ta'e mirkaneessuuf kan qophaa'edha. Mudhii olka'aa ta'een, sochiin ati gootu hundi guutummaatti kan hin daangeffamne ta'uu isaa mirkaneessita - itti fufii hamma barbaaddetti hafuura baafadhu! Paantiin keenyas yeroo sochii qaamaa dheeraa naannoo miila keessaniitti mijataa dabalataa argachuuf waliigalatti wal-xaxaa ta'uu qaba. Fiigicha, miilaan deemuu ykn HIIT routines yoo jaallattan, Fitness Running Yoga Pants kun ga'umsa keessaniif jajjabina dabalataa ni kennu. Haala qilleensaa qorraa keessattis uffata sirrii ta'eef yaadda'uun hin barbaachisu, sababiin isaas huccuu itti fufiinsa qilleensa qorraaf addatti qophaa'een waan hojjetamaniif. Dizaayiniin keenya inni ajaa'ibsiisaa yeroo mana jireenyaa ykn kutaa yogaa rukutan mataa garagalchuu qaba! Paantii Yoogaa Fiitness Running keenyaan shaakala cimaa irratti osoo bobba'aa jirtuu rukuttaa istaayil sana argadhu!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.