Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Suutaa Bareedaa Faransaayii Suspender

Uffata Suutaa Bareedaa Faransaayii Suspender

Gatii idilee Br2,690.50 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,690.50 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Siiluweettii fakkii namatti toluu fi dizaayiniin isaa yeroo hin qabneen, Uffanni Suuta Suspender Faransaay Elegant Suit Suspender Dress uffata dubartii kamiyyuu keessatti qabaachuun dirqama. Uffanni kun huccuu qananiin kan hojjetame yoo ta'u, yeroo addaa ykn halkan magaalattii keessa ba'uuf mijataa dha. Harki dheeraa fi halluun jabaa ta'uun isaa bareedaa fi ulfaataa kan taasisu yoo ta'u, ibsi suspender isaas tuqa saalqunnamtii dabalata. Bodycon fit bakka sirrii hundatti curves keessan hammatee akka qarshii miliyoona tokkoo sitti dhagahama. Dhimma krawattii gurraacha irratti hirmaattanis ta'e jaalalleewwan keessan waliin shubbisuuf yoo deemtan uffannaan kun mataa garagalchuun isaa hin oolu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.