Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 11

Getaddis

Shamarran Ponytail Ganna Kophee Aduu Bal'aa Brim Eegumsa UV

Shamarran Ponytail Ganna Kophee Aduu Bal'aa Brim Eegumsa UV

Gatii idilee Br1,237.63 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,237.63 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Eegumsa UV kan Girls Ponytail Summer Sun Hat Wide Brim kanaan style ta'uun balaqqeessa UV miidhaa geessisu aduu irraa nagaa ta'aa. Kopheen faashinii kun halluuwwan mimmiidhagoo hedduu waan qabuuf akkaataa keessaniif kan mijatu filachuu dandeessu. Qarqarri bal'aan kun mataa fi fuula keessan balaqqeessa aduu miidhaa geessisu irraa nagaan akka golgamu taasisa, kunis yaaddoo malee yeroo ala akka dabarsitan isin dandeessisa. Meeshaan hafuura baafachuu danda'us guyyaa guutuu uffachuuf salphaa fi mijataa dha. Saree keessan deemsa, qurxummii qabuu, ykn ala buufataa yoo ta'e, kophee kun daawwannaa ala keessaniif mijataa ta'a. Isa waliin ganna guutuu qabbanaa'aa fi eegumsa argachuu dandeessa. Ganna nageenyaan fudhachuuf qophaa'aa Girls Ponytail Summer Sun Hat Wide Brim UV Protection keenyaan.

Amaloota:
Eegumsa Aduu
Bakka Funyaan Fardaa
Jiidhina Wicking
Dhiqamuu danda'a
Hafuura baafachuu danda'a
Dachaafamuu danda'a
Kan sirreeffamuu danda'u
Qilleensa Danda'u
Bishaan kan Danda’u

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.