Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 9

Getaddis

Halter T-shirt Mesh Harka Dheeraa

Halter T-shirt Mesh Harka Dheeraa

Gatii idilee Br1,937.16 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,937.16 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Waan addaa fi sexy magaalattii irratti uffachuu barbaadduu? T-shirt halter keenya kan harka dheeraa mesh ta'e ilaalaa! Gubbaan kun qaxxaamuraa keessan agarsiisuuf mijataa dha, dizaayiniin isaa qalla'aa fi dugda hin qabne qaba. Sararri morma v-neck stylish fi flattering yoo ta'u, zip-up front ammoo salphaatti ol ba'uu fi bu'uu danda'a. Dabalataan, ibsi sleeve mesh tuqa qarqara dabalata. Halter t-shirt mesh long sleeve gurraacha ykn adiin kan argamu yoo ta'u, jiinii, gaggabaaboo ykn siree wajjin haala gaariin wal fakkaata. Kanaaf kana booda hin eeginaa, har'a kan keessan ajajaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.