Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Xaaliyaanii Lace Blouse

Xaaliyaanii Lace Blouse

Gatii idilee Br2,689.60 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,689.60 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Bilaawuzii lace Xaaliyaanii isiniif dhiheessina. Bilaawuzii baay'ee fayyadamuu danda'u kan yeroo irratti hundaa'uun ol ykn gadi uffachuu danda'u. Lace Xaaliyaanii micciiramaa irraa kan hojjetame bilaazu kun mataa garagalchuun isaa hin oolu. Dizaayiniin lace walxaxaa ta'e bareedaa fi yeroo kan hin qabnedha. Sagantaa idilee irratti hirmaattus ta'e hiriyoota waliin halkan bashannanuu qofa yoo ta'e, bilaazu lace Xaaliyaanii filannoo gaarii dha. Akkasumas meeshaalee itti fufiinsa qaban irraa waan hojjetameef bittaa keessan irratti miira gaarii isinitti dhaga'amuu danda'a. Fiitni isaa kan namatti toluu fi ibsa dubartootaa kan qabu yoo ta'u, bilaazu lace Xaaliyaanii kun kaabinee uffata dubartii kamiifuu qabaachuun dirqama. Har'a kan keessan ajajaa bareedina ogummaa harkaa Xaaliyaanii daawwadhaa.

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Smooth Lace
Meeshaa: Poolyester
Bal'inaan: Koolaara Geengoo
Akkaataa Harkaa: Harka Gabaabaa
Kan dhufa: 1x Xaaliyaanii Lace Blouse

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.