Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Sweatshirts kan hodhamaa ta'e

Sweatshirts kan hodhamaa ta'e

Gatii idilee Br4,035.75 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,035.75 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Sweatshirts Knitted, yeroo ji'a kufaatiidhaaf mijataa ta'e isiniif dhiyeessina! Sweatshirts istaayil ta'an kun gurraachaafi adii kalaasikii, akkasumas magariisa ija namaa hawwatu ta'een ni argamu. Dizaayiniin pullover harka dheeraa, O-necked ta'een, akka gaariitti sitti mul'ata, sitti dhaga'ama. Uffanni hodhamaa kun mijataa qofa osoo hin taane yeroo dheeraaf kan turudha. Mana keessatti boqonnaa argattanis ta'e ergama fiiguuf yoo baate, guyyaa guutuu faashinii ta'ee osoo jirtuu uffata si ho'isu mudaa hin qabne qabaachuu kee mirkaneeffachuu dandeessa! Ji'oota qorraa birraa sana keessatti har'a Knitted Sweatshirts waliin of fakkaachuu fi miira tasgabbii qabaachuu kee eegi!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.