Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Lace Ganna qarqara galaanaa Set

Lace Ganna qarqara galaanaa Set

Gatii idilee Br4,089.56 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,089.56 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Dubartiin kamiyyuu akkaataa addaa mataa ishee qabdi. Akkasumas Lace Summer Beach Set haaraan keenya bareedina akkaataa dubartii hundaan akka guddifatuuf kan qophaa'e ture. Seetiin kun gubbaa fi jala lace bareedaa kan qabu yoo ta'u, yeroo ganna kamiifuu mijataa dha. Qarqara galaanaa rukuttanis ta'e aduu keessa boqochuu qofa, seet kun akka gaariitti akka mul'attu si taasisa. Dizaayiniin yeroo hin qabnee fi meeshaaleen itti fufiinsa qaban seet kun dubartii faashinii beektu kamiifuu qabaachuu akka qabu taasisa. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, har'a Lace Summer Beach Set keessan ajajaa!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Halluu Tokko
Meeshaa: Poolyester
Bal'inaan: lace
Akkaataa Harkaa: Harka Dheeraa
Kan dhufa: Uffata Gabaabaa fi Gubbaa Harka Dheeraa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.