Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Melissa Poá Uffata Gabaabaa

Melissa Poá Uffata Gabaabaa

Gatii idilee Br3,320.32 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,320.32 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata baay'ee fayyadamuu danda'uu fi istaayil ta'ee fi waajjira irraa gara dhugaatii hojii boodaatti si geessuu danda'u barbaadduu? Melissa Poá Uffata Gabaabaa isaaniitiin isin uwwiftee jirti. Meeshaa qulqullina olaanaa qabu irraa kan hojjetame, uffannaan fakkii hammachuu kun halluu fi dizaayinii adda addaa kan fedhii keessaniif mijatu qaba. Walgahii guddaadhaaf ilaalcha ulfaataa fi bareedaa barbaaddanis yoo ta'e, hiriyyoota waliin dhugaatii dhuguuf waan caalaatti nama gammachiisu fi wal-qunnamtii saalaa raawwatu yoo barbaaddan, Uffanni Gabaabaa Melissa Poá filannoo gaarii dha. Dizaayiniin yeroo hin dabarre kan qabu yoo ta'u, uffannaan kun kaabinee uffata keessan keessatti waan ijoo ta'uun isaa hin oolu. Barreeffama qabaachuu qabdan kana hin darbinaa!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Poá
Meeshaa: Poolyester
Bal'inaan: Mudhii kan qabuu fi siree laayibarii qabu
Akkaataa Harkaa: Harka hin qabne
Kan dhufa: Uffata

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.