Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

O Morma Daayimandii Midhaan Gubbaa

O Morma Daayimandii Midhaan Gubbaa

Gatii idilee Br1,775.73 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,775.73 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

O Neck Diamond Crop Tops keenya uffata daandii gannaaf mijataa dha! Stylish fi mijataa, crop tops kun waan isin barbaachisan qofa fresh ta'ee osoo chic fakkaattanii. Uffata suufii lallaafaa irraa kan hojjetaman, teewwan kun ji'oota gannaa ho'aa ta'an gogaa keessan irratti qabbana lallaafaa ta'u. Dizaayinii salphaa o mormaa fi meeshaa diyaamandii fakkii qabuun, dadhabbii malee faashinii ilaalcha namoota hedduu keessaa adda ta'e walitti qabuu dandeessa. Gurraacha, adii, ykn bifa pilaastikii keessaa filadhuutii dhuunfaa keetif gubbaa mudaa hin qabne filadhu! Bodycon fit mijataa fi sochii guddaa argachuuf qaama keessanitti dhihoo akka turu mirkaneessa. Hiriyyoota waliin brunch nyaachuuf yoo deemtan ykn guyyaa tokko qarqara galaanaa irratti dabarsitan, O Neck Diamond Crop Tops keenya akka isinitti mul'ataniifi ofitti amanamummaa isinitti dhaga'ama. Bara kana maaltu akka style ta'e yaadda'uu mannaa har'a nu waliin waan yeroo hin qabne keessa tarkaanfadhaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.