Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 11

Getaddis

Pantyhose Naayiloonii Tights Mudhii Olka'aa

Pantyhose Naayiloonii Tights Mudhii Olka'aa

Gatii idilee Br1,883.35 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,883.35 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Paantii yeroo qorraa guutuu ho'aa fi istaayil ta'e si eegu barbaadduu? Naayiloonii Tights keenya High Waist caalaa hin ilaalinaa! Tights kun meeshaa suufii furdaa ho'a qorraa keessattillee akka isin tasgabbaa'u mirkanaa'aa irraa kan hojjetamanidha. Akkasumas dizaayinii mudhii olka'aa kan qallachuu fi namatti tolu qabu. Sadarkaa ho'a barbaadde irratti hundaa'uun filannoo haphii ykn furdaa keessaa filadhu, akkasumas tights kana siree irraa kaasee hanga uffata hanga gabaabaa hunda waliin sochoosi. Nu amanaa, guyyaa guyyaan leggings kana bira ga'aa jirtu!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.