Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Uffata Qaamaa Pentagram

Uffata Qaamaa Pentagram

Gatii idilee Br2,313.83 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,313.83 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Bodysuit kan stylish ta'ee fi guyyaa guutuu miira tasgabbii sitti dhaga'amu barbaadduu? Uffata qaama keenya pentagram caalaa hin ilaalinaa! Walnyaatinsa poliyester fi ispandeksii diriiraa irraa kan hojjetame, bodysuit kun bakka sirrii hundatti qaxxaamuraa keessan hammatee osoo jiruu salphaatti socho'uu fi hafuura baafachuu akka dandeessan isin dandeessisa. Guyyaa tasgabbaa'aa ba'uuf jiinii wajjin yookiin halkan magaalattii irratti siree uffatte yoo ta'e, bodysuit kun mataa garagalchuun isaa hin oolu. Akkasumas gurraacha kalaasikii ta'een waan dhufuuf, kutaalee biroo kaabinee uffata keessan keessa jiran waliin walitti makuun walsimsiisuun salphaadha. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, har'a bodysuit pentagram keenya gara cart keessanitti dabalaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.