Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Maqaa Dhuunfaa Dubartootaa fi Dhiirotaaf Faaya Maqaa Paankii Faaya Sibiilaa Hin Goggogne Curb Sansalata Xalayaa Aada Mudhii Collier

Maqaa Dhuunfaa Dubartootaa fi Dhiirotaaf Faaya Maqaa Paankii Faaya Sibiilaa Hin Goggogne Curb Sansalata Xalayaa Aada Mudhii Collier

Gatii idilee Br1,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Dheerina
Doonii Irraa
Halluu Sibiilaa

Maqaa Dhuunfaa Dubartootaa fi Dhiirotaaf Faaya Maqaa Paankii Faaya Sibiilaa Hin Goggogne Curb Sansalata Xalayaa Aada Mudhii Collier

Faaya Aadaa:


Sibiilaa qulqullina olaanaa qabu irraa kan hojjetame, niikeelii irraa bilisa, liidiin irraa bilisa, dizaayinii miidhaginaa, bareedaa fi jabaa, kennaa guddaa, warqee 18K kan dibame, halluun isaa hin jijjiiramu, yeroo dhiqatan ykn daakuu baafachuun hin barbaachisu

Qajeelfama Ajaja
Akkamitti Odeeffannoo Aadaa Nuuf Dhiifna ?
1. Akkaataa qubee jaallattu filadhu.
2.Yeroo kaffaltan maqaa fi qubee keessan dhiisaa.(kan akka:Belle,font 5)

Yaada gorsaa:
Hubachiisa !!!
1.Dheerinni sansalataa 43cm = 36cm + 7cm (sirreeffamuu danda'a)
Dheerinni sansalataa 45cm = 38cm + 7cm (sirreeffamuu danda'a)
Dheerinni sansalataa 50cm=43cm+7cm(sirreeffamuu danda'a)
Dheerinni sansalataa 55cm=48cm+7cm(sirreeffamuu danda'a)
2.Oomishaaleen haala barbaadamuun hojjetaman yeroo oomishaa guyyoota 7-10 barbaadu.Oomisha saffisaan argachuu yoo barbaaddan mala loojistikii saffisaa filadhaa.
3.Material sibiilaa hin goggogne,salphaa miti alloy! Dukkaana Amanamaa! Qulqullina Amanamaa!
4.yoo nuti duraan dizaayinii goone ykn oomishni duraanuu oomisha keessa jira, haala sana keessatti,odeeffannoo amala siif jijjiiruu hin dandeenyu ,fi ajaja kee haquu hin dandeenyu, hubannoo abdii.


Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.