Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Ilkaan Kubbaa Beeyladaa Silicon Chew Toys Sanyiiwwan Guddaaf

Ilkaan Kubbaa Beeyladaa Silicon Chew Toys Sanyiiwwan Guddaaf

Gatii idilee Br817.69 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br817.69 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Ilkaan Kubbaa Manaa Silicon Chew Toy, furmaata ilkaan qulqulleessu sanyiiwwan gurguddoof mudaa hin qabne isiniif dhiyeessina! Meeshaan taphaa daakuun kun siliikoonii yeroo dheeraaf turu irraa kan hojjetame siʼa taʼu, daakuun ulfaataa dandamachuuf kan qophaaʼe siʼa taʼu, nubiiwwan gubbaa isaa jiran ilkaan qulqulleessuufi ilkaan massaajii gochuuf gargaaru. Akkasumas super bouncy dha, yeroo tapha fetch ykn interactive biroof guddaa taasisa. Halluun garaagarummaa qabaachuu danda’a.

Ispeesifikeeshinii: 1.1.
Meeshaa: kolaa miliquu
Daayameetira: tilmaamaan. 7.5cm ta'a
Halluu: akka fakkii (halluu tasaa) .


Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.