Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Haxaa'aa Jiidhina Beeyladaa

Haxaa'aa Jiidhina Beeyladaa

Gatii idilee Br1,386.62 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,386.62 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Oomisha bineensa manaa keessan qulqulluu fi fayyaa akka qabaatu gargaaru barbaadaa jirtuu? Pet Wet Wipes keenya caalaa hin ilaalinaa! Haxaa'oonni keenya jiidhaan ija ykn gurra bineensa manaa keessanii qulqulleessuuf mijataa dha, akkasumas yeroo hunda qophaa'uu akka dandeessan paakkii lakkoofsa 130 qabuun kan dhufanidha. Haxaa'oonni jiidhaan kun wantoota uumamaatiin kan hojjetaman yoo ta'u gogaa bineensa manaa keessanii irratti lallaafaa waan ta'aniif, hiriyyaa keessan kan rifeensa qabu qulqulluu fi gammachuu akka qabaatu gochuuf filannoo gaarii ta'a.

Ispeesifikeeshinii : .
Lakkoofsa Moodeela: Haxooftuu Qulqulleessuu Bineensota Manaa
Gosa Meeshaa Balfa Saree: Haxooftuu Jiidhina Beeyladaa
Gosa Meeshaa Balfa Saree: Haxooftuu Qulqulleessuu Beeyladaa,Kanneen biroo
Maqaa Maqaa: HARKO

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.