Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Beanie kan calaqqisu

Beanie kan calaqqisu

Gatii idilee Br1,237.63 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,237.63 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Kophee Reflective Beanie kanaan nageenyaafi faashinii of eegaa. Dizaayiniin lama-tokko beekamaan kun akkaataa kalaasikii beanie eegumsa dabalataa huccuu calaqqisiisaa olaanaa ta'e waliin walitti fida, halkan tasgabbii sammuu siif kenna. Yeroo ifaan rukutamu, beanie yeroo halkan deemsa ykn fiiguu baatan nageenya keessan mirkaneessuuf ifa super bright back ni calaqqisa. Guyyaa keessattis baayyee gaarii fakkaata - boca booneetii istaayil ta'ee fi huccuu hodhamaa ta'een, ilaalchi keessan namoota hedduu keessaa adda ta'uun isaa hin oolu! Meeshaa uffata daandii magaalaa barbaaddanis ta'e sochii alaatif meeshaa hojiirra oolu barbaaddanis, kun kaabinee uffata hundaaf qabaachuu qabdudha. Har'a Reflective Beanie keessan argadhaa bakka deemtan hundatti nageenyi isinitti dhaga'ama!

Bal'ina Omishaa:
Gosa Meeshaa: Calaqqee Beanie
Saala: Dhiira, Dubartii
Meeshaa: 62% Acrylic+38% Polyester
Gosa Paattara: Jajjaboo
Guddina: 23 x 23 cm (Dheerinni x Olka'iinsa) Namoota baay'eedhaaf kan mijatu,maaloo guddina kanaaf hin yaadda'inaa.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.