Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Seet Shamizii fi Shoortii Saafiraa

Seet Shamizii fi Shoortii Saafiraa

Gatii idilee Br2,620.88 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,620.88 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Seet Shamizii fi Gabaabduu Saafiraa haaraa keenya isin beeksisna! This trendy two-piece set is perfect for any occasion, even you're dressing up for a night out or keeping it casual for a day in. Shamiziin baay'ee fayyadamuu danda'u kun ofuma isaatiin ykn jaakkeetii ykn iswiiterii jalatti layered ta'uu danda'a, yeroo ta'u shorts miila keessan agarsiisuuf mijataa dha! Dizaayinii yeroo hin qabnee fi meeshaalee itti fufiinsa qaban kan qabu, seet kun jaalatamtoota haaraa keessan ta'uun isaa hin oolu!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Dirree
Meeshaa: Cuunfaa fi Poolister
Bal'inaan: Gabaabaa Mudhii Elastikii qabu
Akkaataa Harkaa: Harka Dheeraa
Kan dhufa: T-shirt fi Shorts

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.