Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Satin Bodycon

Uffata Satin Bodycon

Gatii idilee Br3,766.70 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,766.70 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Birraa kana waan addaa fi istaayil ta'e uffachuu barbaadduu? Seet keenya ajaa'ibaa Soft Satin Two-Piece Set ilaalaa! Seetiin walsimsiisu kun bilaazumii bareedaa harka laaftuu, balaqqeessa'ee fi siree chic kan yeroo kamiifuu mijataa ta'e of keessaa qaba. Uffanni satiin lallaafaan uffachuuf garmalee mijataa waan ta'eef ofitti amanamummaa fi bareedina akka sitti dhaga'amu taasisa. Uffata kana keessaa wanti hundarra gaariin akka carraa isaatti ol ykn gadi uffachuu danda'uu isaati. Hojiif, halkan ba'uuf ykn illee hiriyoota keessan waliin brunch akka tasaa nyaatanitti uffadhaa. Bakka fedhetti uffatte mataa garagalchuu fi galata argachuun kee hin oolu. Kana booda hin eeginaa, har'a Soft Satin Two Piece Set keessan ajajaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.