Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 19

Getaddis

Serena Shamizii fi Paantii Seet

Serena Shamizii fi Paantii Seet

Gatii idilee Br3,420.47 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,420.47 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Guyyaa yeroo hunda ykn yeroo addaadhaaf uffata yoo uffattan, Seetiiwwan Qamisaa fi Paantii Serena keenyaa akka gaariitti akka mul'attan isin gargaara. Faayibara sinteetikii / poliyester makaa irraa kan hojjetaman yoo ta'u, kutaaleen kun mijataa fi istaayil kan ta'anidha. Paantiin kun mudhii elastikii kan qabu yoo ta'u, shamizichi mi'aa keessaniif akka tolutti halluu adda addaa qaba. Dizaayinii yeroo hin qabne kan faashinii idil-addunyaa irraa kaka'umsa argateen, Seetiiwwan Qamisaa fi Paantii Serena keenya kaabinee uffata dubartii kamiifuu dabalata guddaadha.

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Cufiinsa Paantii: Mudhii Elastikii
Qabiyyee Meeshaa: Faayibara Sinteetikii / Poolyester


Paakeejiin kan of keessaa qabu:
1 Seet Dubartootaa (Paantii fi Qamisa) .

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.