Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Sexy Bow Design Adii Fi Gurraacha Playsuits

Sexy Bow Design Adii Fi Gurraacha Playsuits

Gatii idilee Br2,582.88 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,582.88 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Kuusaa haaraa [brand] irraa, Sexy Bow Design White And Black Playsuits jedhamu fayyadamuun kaabinee uffata keessan haaromsaa. Suutaan tapha istaayil ta'e kun bara kana meeshaa uffata itti deemtan jaallattan ta'uun isaa hin oolu. Qaxxaamuraan kan hojjetamee fi adii fi gurraacha hawwataa ta'een kan hojjetame yoo ta'u, kutaan kun gosa qaamaa hunda akka namatti toluu fi ilaalcha hin dagatamne kan namni hundi dinqisiifatu akka kennuuf kan qophaa'edha. Dabalataanis, siiluweettii namatti tolu kan dizaayiniin bow tie gidduutti uumame qaba, kunis tuqa mul'ataa ajaa'ibsiisaa dabaluudhaan bareedina fakkii keessanii kan calaqqisiisudha. Ziippiin duubaa bal'ina ammayyaa kan dabalee fi salphaatti akka uffattan kan isin dandeessisudha. Halkan wal qunnamtii saalaa irratti ibsa kennuu yoo filatte ykn yeroowwan sirnaawaa ta'aniif uffachuu yoo filatte, uffata taphaan kun akkaataa qulqullina olaanaa qabu kan eegamu mormu dhiyeessuu gonkumaa hin dadhabu! Har'a [brand] waliin faashinii qananiin uffadhaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.