Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Sexy Erotic Lingerie Istookiingii

Sexy Erotic Lingerie Istookiingii

Gatii idilee Br1,076.20 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,076.20 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Galata Sexy Erotic Lingerie Stockings kanaaf akkaataa fi ulfina ta'een ibsa kenni. Stockings kun halkan addaa ba'uu ykn galgala keessaa kamiifuu mijataa dha, sababiin isaas isaan kanneen biroo keessan isa guddaa dinqisiifachuu isaanii mirkanaa'aa dha rhinestone detailing isaanii bareedaa fi classic fishnet pattern. Kana malees, paantii mudhii olka'aa qaban guyyaa guutuu uffachuuf mijataa waan ta'aniif, taateewwan hojii ykn walga'ii halkanii fi guyyaadhaaf mijataa ta'u! Dizaayiniin isaanii saayizii tokkoon hundaaf kan mijatu yoo ta'u, kutaan kun fedhii addaa nama kamiyyuu kan mijatu qabaachuu qaba. Uffanni polyamide fi elastane walitti makame kun salphaatti diriirsuu fi socho'uu kan dandeessisu yoo ta'u, carraan kamiyyuu yoo ta'e mijataa keessan mirkaneessa. Waan salphaa ykn ija jabinaan sexy ta'e barbaaddanis, halkan wal qunnamtii itti aanuuf Sexy Erotic Lingerie Stockings kana caalaa hin barbaadinaa.

Paakeejii: 1.1.
1 Lamaan Soksii

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.