Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 3

Getaddis

Qamisa Lace fi V-neck Emily qabu

Qamisa Lace fi V-neck Emily qabu

Gatii idilee Br2,639.53 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,639.53 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Yoo shamizii istaayil fi baay'ee fayyadamuu danda'u barbaaddan, sana booda Qamisa Lace fi V-neck Emily qabu caalaa hin ilaalinaa. Shamiziin kun hojii irraa kaasee hanga halkan ba'uuf yeroo kamiifuu mijataa dha. Bal'inni lace tuqaalee bareedina kan dabalu yoo ta'u, V-neck ammoo fakkii kee ni jajjabeessa. Meeshaalee madda itti fufiinsa qaban irraa kan hojjetame shamiziin kun naannoodhaaf mijaawaa fi istaayil kan qabudha. Saayizii bal'aan waan jiruuf, kan sirrii ta'e argachuun kee hin oolu. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, har'a Qamisa keessan Lace fi V-neck Emily waliin ajajaa!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Plain with Lace
Meeshaa: Poolyester
Bal'inaan: V collar
Akkaataa Harkaa: Harka Gabaabaa
Kan dhufa: Qamisa 1x kan Lace fi V-neck Emily qabu

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.