Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Side Button Pleated Paantii Miila Bal'aa

Side Button Pleated Paantii Miila Bal'aa

Gatii idilee Br3,862.08 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,862.08 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Paantiin keenya Side Button Pleated Wide Leg Pants chic, professional look ta'eef filannoo gaarii dha. Paantiin dheerina dheeratu kun guyyaa guutuu miira mijataa fi istaayil akka sitti dhagahamu gochuuf, 'pleats' fi mudhii olka'aa kan qaban ta'uu ibsameera. Ogeessotaan kan qophaa'an walnyaatinsa 95% poliyester fi 5% spandex xiqqoo qofa diriirsuu akka hayyamuuf, ciccitoonni ulfaataa kun gosa qaama kamiyyuu ni miidhagsu. Halluun jabaan kun suutaa kana kaabinee uffata kamiyyuu keessatti akka salphaatti akka makaman taasisa. Bal'inaan ibsuuf buttons cinaa wajjin kan xumurame, Side Button Pleated Wide Leg Pants keenya bakka deemtan hundatti faashinii fi ogeessa akka fakkaattan isin taasisa. Kunuunsi salphaadha - maashiniin dhiqachuu qabbanaa'ee fi tumble dry gadi!

Ispeesifikeeshinii:
Ramaddii Safara: Yeroo hunda
Akkaataa Suuraa: Istuudiyoo
Gosa Paattara: Jajjaboo
Akkaataa: Akka tasaa
Amaloota: Buttoned, pleated
Dheerinni: Dheeraa
Meeshaa: 95% poliyester, 5% ispandeksii
Diriirsuu: Xiqqoo diriirsuu
Sheer: Lakki
Qaama: Sarara kan qabu
Qajeelfama kunuunsaa: Maashiniin qorraan dhiqachuu. Tumble dry gadi aanaa.
Galfame

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.