Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 5

Getaddis

Uffata Midi Daraaraa Siena

Uffata Midi Daraaraa Siena

Gatii idilee Br3,044.38 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,044.38 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Siena Floral Midi Dress, kan yeroo kamiifuu akkaataa itti deemtan isiniif dhiheessina. Dizaayiniin yeroo hin qabnee fi siiluweettii dhangala'aa ta'een, uffannaan kun guyyaa waajjira keessaa irraa kaasee hanga halkan magaalaa keessa ba'uuf waan hundaaf mijataa dha. Maxxansi daraaraa bareedaan kun faashinii idil-addunyaa isa haaraa irraa kan ka'e yoo ta'u, huccuun itti fufiinsa qabu ammoo waggoota dhufaniif uffata kana akka itti gammaddan mirkaneessa. Uffata uffattanis ta'ee gadi uffattanis, Siena Floral Midi Dress bareedina uumamaa keessan akka guddisu mirkanaa'aadha.

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Maxxanfame
Meeshaa: Cuunfaa / Poolister
Bal'inaan: Acintured
Akkaataa Harkaa: Harka gabaabaa
Kan dhufa: Uffata

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.